Kotva
Nepřehlédněte
Erasmus+
14.10.2021

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Poradenství

Vloženo: 4.2.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1791x | Upraveno: 5.2.2020 | Upravil: Administrátor

Stručný popis pracovníků Školního poradenského pracoviště a podpůrných pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří pomáhají učitelům naplňovat inkluzivní vzdělávaní

 

Školní poradenské pracoviště

vzniklo na škole díky zapojení do projektu Inkluze do škol. Jeho součástí jsou následující pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci:

 

Výchovný poradce (VP) – náplní práce je poradenství k volbě povolání zaměřené na profesní a vzdělávací orientaci a odborná pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovný poradce úzce spolupracuje s rodiči a třídními učiteli. Informuje rodiče o existenci a nabídkách středních škol v regionu a pomáhá a radí s vyřizováním administrativy spojené s podáváním přihlášek na tyto školy.

Úzce spolupracuje se školními poradenskými zařízeními – Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a Speciálními pedagogickými centry (SPC).  Vede agendu žáků se SVP.

 

Školní metodik prevence (ŠMP) – je klíčovým poradenským pracovníkem v oblasti primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu a naplňování cílů Minimálního preventivního programu (MPP). Úzce spolupracuje s třídními učiteli, rodiči a Orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

 

Školní psycholog – úzce spolupracuje s učiteli i rodiči.  Podporuje vzájemnou spolupráci rodičů a školy. Rodičům pomáhá najít další postupy vhodné péče pro jejich dítě, případně je směřuje k využití pomoci dalšího odborníka. V rámci školy provádí konzultační, poradenskou a metodickou činnost.

 

Koordinátor inkluze – pomáhá při prvotním vytipování a začleňováním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Spolupracuje s učiteli a rodiči a pomáhá s doporučením, jak upravit učivo pro potřeby výuky nebo chování žáka. Individuálně pracuje s dětmi se SVP dle potřeby žáka i školy.

 

Asistenti

Asistent pedagoga – je pedagogický pracovník a je přidělen pouze do třídy, kde se vzdělává alespoň jeden žák se specifickými vzdělávacími potřebami, kterému byl školským poradenským zařízením doporučen asistent pedagoga. Jeho úkolem ale není „pouhá“ práce s konkrétním žákem nebo konkrétní skupinou žáků; asistent pedagoga má asistovat učiteli v širším spektru jeho činností (čímž umožňuje učiteli, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře žáků s postižením či znevýhodněním).

 

Školní asistent – není pedagogický pracovník a není spojen s konkrétním žákem, je pro celou třídu a úzce spolupracuje s třídním učitelem. Pod vedením učitele pomáhá s přípravou na vyučování, s administrativními činnostmi a úpravou pracovního prostředí ve třídě či s organizací školních i mimoškolních akcí tak, aby tyto činnosti nemusel vykonávat učitel sám a mohl se více věnovat výchovně vzdělávací činnosti žáků.

 

Kontakty:

PhDr. Jarmila Herinková – psycholožka PPP Děčín, každý 1. čtvrtek v měsíci po domluvě s výchovnou poradkyní v hlavní budově  

 

Mgr. Monika Ramešová – výchovná poradkyně, kariérové poradenství, žáci se SPU

ramesova@seznam.cz

 

Mgr. Květuše Grosová – školní metodik prevence, rizikové chování žáků na 1. st. ZŠ

skolagrosova@seznam.cz

 

Mgr. Hana Zoubková - školní metodik prevence, rizikové chování žáků na 2. st. ZŠ

skolazoubkova@seznam.cz

 

Koordinační tým – koordinátor inkluze, školní psycholog, školní asistenti

budova Sládkova